Results: 2017 Selective Written Assessment Test Scholarship Winners

North Shore Coaching College would like to extend its congratulations to our Scholarship Winners of the 2017 Year 5 Selective Written Assessment Test (SWAT). Each winner will be invited to our 2017 North Shore Annual Presentation to be presented with their trophies & awards.

Selective Written Assessment Test Scholarship Winners
Alicia Thiel Jayden Huang
Annie Sicong Guo Jocelyn Wang
Carina Yi Johnson Tang
Changke Zou Lachlan Cassin
Edison Alamsyah Meiyu Lim
Euan Choi Natalie Nguyen
Felix Vuong Sean Zhuang
Gahyun Lym Stephanie Nguyen
Gina Kim Tawrence Zheng
James Ku Tien Huynh
2017 Selective Written Assessment Test Scholarship Winners