Results: 2018 Selective Written Assessment Test Scholarship Winners

North Shore Coaching College would like to extend its congratulations to our Scholarship Winners of the 2018 Year 5 Selective Written Assessment Test (SWAT). Each winner will be invited to our 2018 North Shore Annual Presentation to be presented with their trophies & awards.

Selective Written Assessment Test Scholarship Winners
Charli Chareunsy Richard Rao
Leo Chen Shyrin Salaque
Jade Chen Laureen Talao
Eron Chen Jason Wang
Jackie Dai Isabella Wen Jing Wang
Jason Guo Samantha Zhou
Zhexu He Daniel Yuan Mo Zhu
Maulee Jain Simon Zhu
Chloe Leung Joshua Zhu
Henry Liu  
2018 Selective Written Assessment Test Scholarship Winners